* pola obowiązkowe

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych

dane osobowe podane w ankiecie a ponadto dane na temat udziału w niepublicznych akcjach konsumenckich organizowanych przez Administratora oraz aktywności w jego serwisach konsumenckich: data i godzina logowania, liczba logowań, liczba wprowadzonych kodów produktowych, zdobyte nagrody, aktywność w sekcji quizowej i w innych sekcjach serwisów Administratora, wyniki w grach w serwisie, liczba odpowiedzi udzielonych w konkursach, liczba wyświetleń animacji, liczba zaproszonych znajomych z informacją ilu zalogowało się w serwisie i wprowadziło kod, informacje gdzie, w jakiej formie i od kogo konsument otrzymał zaproszenie do udziału w danej akcji konsumenckiej.

Administrator danych

 • JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie
 • Adres: Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice
 • Nazwa i siedziba: JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice
 • Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych: www.do.jti.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się bezpośrednio pod adresem: iod@jti.com Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Więcej informacji

Cele przetwarzania

marketing bezpośredni, w tym profilowanie

W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe, w tym informacje o paleniu, będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym profilowania produktów administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Jeżeli nie wyraził/a Pani/Pan zgody, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Profilowanie będzie służyć dobraniu dla Pani/Pana optymalnej oferty w zakresie niepublicznego marketingu produktów administratora, tj. takiej, która może wydać się najbardziej dla Pani/Pana interesująca. W tym celu Administrator może analizować dane osobowe przekazane w ankiecie oraz dane wymienione w komórce „Zakres przetwarzanych danych”. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Jeśli administrator w przyszłości będzie chciał wprowadzić zautomatyzowane przetwarzanie, o którym mowa w art. 22 RODO, poprosi Panią/Pana o odrębna zgodę.

Więcej informacji

Podstawa prawna przetwarzania

marketing bezpośredni, w tym profilowanie - zgoda - art. 6 ust. 1 a) RODO, przy czym w odniesieniu do informacji o paleniu podstawą zgody jest art. 9 ust. 2 a) RODO.

RODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe, w tym informacje o paleniu, będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym profilowania produktów administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Jeżeli nie wyraził/a Pani/Pan zgody, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Profilowanie będzie służyć dobraniu dla Pani/Pana optymalnej oferty w zakresie niepublicznego marketingu produktów administratora, tj. takiej, która może wydać się najbardziej dla Pani/Pana interesująca. W tym celu Administrator może analizować dane osobowe przekazane w ankiecie oraz dane wymienione w komórce „Zakres przetwarzanych danych”. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Jeśli administrator w przyszłości będzie chciał wprowadzić zautomatyzowane przetwarzanie, o którym mowa w art. 22 RODO, poprosi Panią/Pana o odrębna zgodę.

W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania.

Czy podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, może Pani/Pan wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.do.jti.pl

W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania.

Czy podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom wspierającym realizację celu przetwarzania danych na zlecenie administratora.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotowi obsługującemu bazę danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w celach objętych zgodą.

Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu, kliknij

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Nazwa i siedziba: JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych: www.do.jti.pl

Inspektor Ochrony Danych Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się bezpośrednio pod adresem: iod@jti.com

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

2. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe, w tym informacje o paleniu, będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym profilowania produktów administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Jeżeli nie wyraził/a Pani/Pan zgody, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Profilowanie będzie służyć dobraniu dla Pani/Pana optymalnej oferty w zakresie niepublicznego marketingu produktów administratora, tj. takiej, która może wydać się najbardziej dla Pani/Pana interesująca. W tym celu Administrator może analizować dane osobowe przekazane w ankiecie oraz dane wymienione w komórce „Zakres przetwarzanych danych”. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Jeśli administrator w przyszłości będzie chciał wprowadzić zautomatyzowane przetwarzanie, o którym mowa w art. 22 RODO, poprosi Panią/Pana o odrębna zgodę.

3. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania.

4. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotowi obsługującemu bazę danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w celach objętych zgodą.

5. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, może Pani/Pan wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.do.jti.pl

6. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

7. Czy podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Weryfikacja wieku

 1. Prosimy o potwierdzenie pełnoletności, które jest warunkiem zapisania się w Bazie Danych Konsumentów (BDK).
 2. Weryfikacja pełnoletności jest dokonywana od razu on-line przy użyciu dowodu osobistego bądź paszportu.
 3. W celu potwierdzenia pełnoletności weryfikowany jest biały pasek z dowodu osobistego/paszportu (kod MRZ), na którym znajdują się: imię , nazwisko, data urodzenia. System nie widzi i nie analizuje innych danych. Wykorzystywana jest tylko kamera urządzenia (komputera/telefonu) i nie ma potrzeby pobierania dodatkowych aplikacji lub narzędzi. Zdjęcie dokumentu oraz analizowane dane również nie są pobierane przez system JTI. Analiza danych odbywa się na urządzeniu Konsumenta a do systemu JTI jest przekazywana jedynie informacja, czy dane są zgodne z danymi wpisanymi w formularzu.
 4. Weryfikacja wieku wymaga następujących czynności:
  1. Jeśli korzystasz z telefonu zrób zdjęcie dokumentu kamerą w telefonie lub załącz istniejący plik ze zdjęciem.
  2. Aby skorzystać z tej możliwości, konieczna będzie zgoda na udostępnienie galerii zdjęć lub obrazu z kamery.
  3. Jeśli rejestrujesz się przez komputer załącz skan lub zdjęcie dokumentu znajdującego się na komputerze.
 5. Po skutecznym potwierdzeniu pełnoletności, na podany przy rejestracji adres e-mail wyślemy potwierdzenie, że rejestracja w BDK przebiegła pomyślnie.
Załaduj zdjęcie tylnej części dowodu osobistego
Załącz plik
Instrukcja obsługi

Dodatkowo wyrażam zgodę na otrzymywanie od JTI Polska sp. z o.o. informacji marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

Strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
   WIĘCEJ INFORMACJI